آینه برنز

آینه برنزی را در ابتدا به شکل مفرغی می ساختند و برایش نقش و نگار می زدند.در قرن دوازدهم اینه برنزی را از شیشه ساختند پس از این کشف بزرگ بود که پشت شیشه برای ساخت اینه روکش دار شدبرای روکش از سرب استفاده می کردند.بعد از مدتی به خاطر سمی بودن سرب ،جیوه و قلع جایگزین ان شد. ونیز یکی از بزرگترین تولید کننده اینه برنزی ان زمان بود. همانگونه که از نامش پیداست جنسش از برنز بوده،ولی هدف ان مثل تمام اینه ها نشان دادن ظاهر شخص یا شی می باشد.