آینه کریستال

این نوع اینه ها ،اینه هایی هستندکه شیشه های خیلی شفاف یا به عبارت انگلیسی اولترا کلیر دارندوجیوه اندود ورنگ اندودشده اند وهم اینکه از اینه های معمولی خیلی شفاف تر وزیباتربه نظر می رسند. این نوع اینه ها می توانند لایه محافظ مسی و دو لایه رنگ داشته باشند.این اینه ها ضخامت های 6،5،4 میلیمتری دارند ومی توانیم تفاوت انها با اینه های سفید را در این بدانیم که این اینه ها تصویری حقیقی از شی یا شخص می سازند.اما نکته قابل توجه در انها قیمت بیشتر و با لاتر می باشد.

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته