شیشه ساتینا مات

 

شیشه مات شیشه ای است که سطح ان به وسیله پاشیدن ماسه با فشار زیاد مات شده باشد.شیشه های مات همگی دارای ویژگی می باشند که تصویر پشت شیشه را به صورت مات شده و کدر به نمایش می گذارند ولی در نوع طرح و نحوه مات شدن با یکدیگر تفاوت زیادی دارند.